วันอังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2551

  • ถ้าท้อเป็นเพียงถ่าน ถ้าผ่านจึงเป็นเพชร

จาก www.kapook.com

ประวัติผู้สอน

...... ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ ..... มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

.....ป.กศ.สูง วิชาเอกดนตรีศึกษา จาก วค.บ้านสมเด็จพระยา

...ปริญญาตรี กศ.บ.(เกียรตินิยม)มศว.ประสานมิตร

...ปริญญาโท ค.ม.(โสตทัศนศึกษา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน (กลุ่มเทคโนโลยีทางการศึกษา)มหาวิทยาลัยศิลปากร

บทที่ 5 การสร้างสื่อด้วยคอมพิวเตอร์

บทที่ 5 การสร้างสื่อด้วยคอมพิวเตอร์

.....การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์

.......คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI เป็นกระบวนการเรียนการสอน โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอเนื้อหาสาระ

........องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

1. เสนอสิ่งเร้าให้กับผู้เรียน ได้แก่ เนื้อหา ภาพนิ่ง คำถาม ภาพเคลื่อนไหว

.........2. ประเมินการตอบสนองของผู้เรียน ได้แก่ การตัดสิน คำตอบ

.........3. ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการเสริมแรง ได้แก่ การให้รางวัลหรือคะแนน
.........4. ให้ผู้เรียนเลือกสิ่งเร้าลำดับต่อไป

......รูปแบบต่างๆของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

.........1. เพื่อการสอน สอนเนื้อหาใหม่แก่ผู้เรียน

.........2. ประเภทแบบฝึกหัด เพื่อฝึกความแม่นยำ

.........3. ประเภทสถานการณ์จำลอง เพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติกับสถานการณ์จำลอง

.........4. ประเภทเกมการสอน เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน

.........5. ประเภทการค้นพบ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทดลองกระทำสิ่งต่างๆจนสามารถสรุปได้ด้วยตนเอง

.........6. ประเภทแก้ปัญหา ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด ตัดสินใจ

.........7. ประเภทเพื่อการทดสอบ ใช้ประเมินการสอนของครู

.......ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน.

........ 1. สร้างแรงจูงใจในการเรียน ดึงดูดความสนใจ

.........2. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถเข้าใจเนื้อหาได้เร็ว

.........3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง

.........4. สามารถรับรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างชัดเจน

.........5. ประหยัดเวลาและงบประมาณในการเรียนการสอน